Föreningens stadgar

 

§ 1   Föreningens namn  

Föreningen Sandhammarens Fyrplats

§ 2   Föreningens syfte

Föreningens syfte är att dokumentera, återskapa och bevara Sandhammarens fyrplats i så ursprungligt skick som möjligt samt att informera om och visa fyrplatsen och dess olika anordningar.

§ 3   Föreningens hemvist

Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Ystads kommun.

§ 4   Medlemmar

Medlem i föreningen är fysisk person som erlagt medlemsavgift för aktuellt år. Medlem skall erhålla personligt medlemskort.

§ 5  Styrelse

Sammansättning
Styrelsen skall bestå av ordförande och 4 övriga ledamöter. För ledamöterna skall finnas två suppleanter.

Val
Styrelsen och suppleanterna väljes av årsmötet

Mandatperiod
Mandatperioden för samtliga är två år. Första gången val sker väljes dock två av ledamöterna på vardera ett år

Kallelse till sammanträden, beslutsmässighet, protokoll
Kallelse till sammanträden skall meddelas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Kallelsen skall ange de ärenden som skall behandlas. Suppleanterna skall delges kallelsen och har rätt att närvara. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Gäller dock ej vid uttag av medel från reservfonden, se § 6.
Styrelsesammanträdena skall protokollföras. Protokollet skall justeras av den som lett sammanträdet.

Styrelsens uppgifter
Styrelsen skall

 • förvalta föreningen och dess tillgångar
 • föra redovisning över föreningens räkenskaper
 • föra förteckning över föreningens medlemmar
 • årligen till årsmötet avge förvaltningsberättelse om föreningens verksamhet och ekonomi
 • i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsers handhavande av föreningar

 

§ 6  Reservfond

Om överskott uppkommer i verksamheten skall en del av detta  avsättas till en reservfond. Reservfondens medel skall om möjligt förvaltas på räntebärande konto. Uttag från fonden får endast ske efter beslut av en enhällig, fulltalig styrelse med ordinarie ledamöter eller av ett enhälligt, ordinarie årsmöte. Storleken av och syftet med uttaget skall anges i beslutsprotokollet.

När fonden etableras skall den tillföras minst 75 % av det enligt senaste årsbeslutet befintliga egna kapitalet.

§ 7   Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall årsmötet utse 2 revisorer  och 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 8 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsperiod skall vara kalenderår.

§ 9  Årsmöte

Tidpunkt
Årsmöte skall hållast senast den 30 april.

Kallelse
Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen och vara medlem tillhanda senast tre veckor före mötet.

Rösträtt
Varje närvarande medlem har en röst och kan genom fullmakt företräda ytterligare en medlem.

Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag om föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

Dagordning
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande för mötet
 • val av sekreterare för mötet
 • val av två justeringsmän
 • styrelsens och revisorernas berättelser
 • ansvarsfrihet för styrelsen
 • förslag från styrelsen och motioner från medlemmar
 • styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsbudget
 • fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
 • val av ordförande i föreningen
 • val av övriga styrelseledamöter
 • beslut om firmatecknare
 • val av revisorer och suppleanter
 • fråga om val av valberedning
 • övriga frågor

 

§  10  Beslutsregler m m

Vid såväl styrelsesammanträden som årsmöten gäller allmänna mötestekniska regler. Gäller dock ej vid frågor om uttag från reservfonden, se § 6.

Votering skall vara öppen utom vid val då den sker med slutna sedlar.

För att få en bättre mötesmiljö skall mötena vara rökfria och mobiltelefoner vara avstängda.

§ 11 Uteslutning av medlem

Medlem som genom sitt agerande anses skada föreningen, dess syften eller dess verksamhet kan genom beslut av årsmötet uteslutas ur föreningen. Sådant beslut skall fattas med minst 3/4 majoritet bland avgivna röster.

§ 12 Ändring av stadgarna

För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

§ 13  Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Ett sådant beslut kräver vid vardera mötet bifall av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Efter beslut om upplösning ska kvarvarande tillgångar utrangeras och likvideras, gällande avtal sägas upp samt skulder regleras. Återstoden av föreningens alla likvida medel ska därefter tillfalla Svenska Sjöräddningssällskapet för att nyttjas i dess verksamhet, företrädesvis för verksamheten i Skillinge och kring Österlen.

Dessa stadgar har antagits vid föreningens konstituerande möte den 3 november 2009

Ändringar har beslutats:
Ny § 6 om reservfond, de tidigare §§ 6 – 12 nummerändrade till 7 – 13, konsekvensändringar i §5 och nya § 10.
Ändringarna beslutade vid extra medlemsmöte 2015-02-15  och bekräftade vid årsmötet 2015-05-01.

Ny § 2 om föreningens syfte.
Ny § 13 om upplösning av föreningen.
Ändringarna beslutade vid årsmötet 2022-04-24 och bekräftade vid årsmötet 2023-04-16.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This